hlavní menu

Obchodní podmínky pronájmu

Veškeré smluvní podmínky pronájmu kancelářskho nábytku, jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu, která je s klientem uzavírána na jednotlivý obchodní případ. Návrh Smlouvy o pronájmu tvoří nedílnou součást nabídky.

Smlouva o pronájmu obsahuje tyto všeobecné smluvní podmínky:

Nájemce se zavazuje, že s pronajatým zařízením bude nakládat s odbornou péčí, obvyklým způsobem a za účelem uvedeným ve smlouvě. Bude jej chránit před ztrátou, zneužitím, zničením, poškozením či znehodnocením, za což vše nese plnou odpovědnost.

V případě ztráty, zničení či znehodnocení pronajatého zařízení, uhradí nájemce pronajímateli škodu ve výši pořizovací ceny pronajatého zařízení, tj.

Pracovní stůl PS1 1608, dl=1600, hl=800, v=720 mm / LTD javor, podnož stříbrná – 2.600,- Kč bez DPH/ks

Pracovní židle LYRA 235 SY vč. područek / látka černá, kostra černá – 4.300,- Kč bez DPH /ks

Skříňka s posuvnými dveřmi P3, š=800, hl=420, v=720 mm / LTD javor – 3.700,- Kč bez DPH/ks

Skříň s otevíravými dveřmi S5 P, š=800, hl=420, v=2070 mm / LTD javor – 5.100,- Kč bez DPH/ks

Mobilní kontejner 1+3 / LTD javor – 3.100,- Kč bez DPH/ks

Všechny škody, nebo nadměrné opotřebení pronajatého zařízení vzniklé v důsledku jeho zneužití, správného používání,ztráty či v důsledku porušení všeobecnch smluvních podmínek, je povinen nájemce zaplatit pronajímateli do 10 dnů od vzniku škodné události.

Nájemce je povinen provádět na pronajatém zařízení údržbu na svůj náklad. Je povinen udržovat pronajaté zařízení ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém zařízení, žádné svévolné zásahy či úpravy, bez písemného souhlasu pronajímatele.

O případných nenadálých událostech vzniklých v době, na kterou se smlouva uzavírá, jako je poškození, zničení, znehodnocení, ztráta, porucha pronajímaného zařízení či změna údajů uvedených nájemcem informuje nájemce pronajímatele ihned po jejich vzniku.

V případě zájmu nájemce o prodloužení smlouvy, oznámí toto nájemce pronajímateli minimálně 3 dny před uplynutím doby, na kterou se smlouva uzavírá. Prodloužení smlouvy, je možné pouze písemně, zároveň s doplacením dlužné částky za pronájem popř. složením zálohy na pronájem za další období.

Ostatní ustanovení smlouvy vyplívají z jednotlivých obchodních případů.

Reklamační list | VZOR odstoupení od kupní smlouvy

Tyto stránky ukládají Vaše cookies. Pro více informací klikněte zde
© PRAGES s.r.o. 2016
Nahoru